1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Dược phẩm
  5. Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Trên MISA SME.NET, việc quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng đại lý được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo các cửa hàng, đại lý

1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin các cửa hàng, đại lý.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

2. Khai báo thông tin trình dược viên, cộng tác viên

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin về trình dược viên/cộng tác viên. => Chọn thông tin Đơn vị là các cửa hàng, đại lý.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

3. Ghi nhận doanh số bán hàng cho trình dược viên, cộng tác viên

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn bán hàng (hoặc Hoá đơn xuất khẩu; Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận uỷ thác XK).

(Ảnh)

2. Khai báo hoá đơn bán hàng. => Chọn thông tin Nhân viên bán hàng là các trình dược viên/cộng tác viên.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

4. Ghi nhận công nợ được thu hồi theo trình dược viên, cộng tác viên

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Thu tiền khách hàng (hoặc Thu tiền khách hàng hàng loạt).

(Ảnh)

2. Khai báo chứng từ thu tiền khách hàng. => Chọn thông tin Nhân viên thu nợ là các trình dược viên/cộng tác viên.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

5. Xem báo cáo công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng).
2. Chọn báo cáo công nợ phải xem (Chi tiết công nợ phải thu, Tổng hợp công nợ phải thu,…). Ví dụ: Chi tiết công nợ phải thu theo nhân viên.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo => Tại mục Nhân viên, chọn các trình dược viên/cộng tác viên cần thống kê.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

6. Xem báo công nợ theo cửa hàng, đại lý

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng).
2. Chọn báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hoá đơn.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo => Tại mục Đơn vị, chọn cửa hàng, đại lý cần thống kê.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận