Tăng TSCĐ thuê tài chính

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 212        Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính (TT200)

Có TK 341   Vay và nợ thuê tài chính

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản thuê tài chính, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Doanh nghiệp nhận tài sản sẽ nhận biên bản bàn giao tài sản
  2. Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản
  3. Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

  • Hạch toán chứng từ nhận tăng TSCĐ thuê tài chính, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Tại tab Nguồn gốc hình thành, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Thuê tài chính. Đồng thời tập hợp các chứng từ hình thành nên nguyên giá TSCĐ

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support

Để lại bình luận